• Zwroty i reklamacje

  1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumentów (Dz.U. 2014, poz. 827) (dalej „Ustawa”), kupujący ma prawo zwrotu zakupionego towaru, a co za tym idzie odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia, w którym otrzymał zamówienie, po upływie ww. terminu prawo odstąpienia od umowy wygasa. U nas jednak czas ten został wydłużony do 30 dni od daty zakupu.
  2. Zwrotu towaru można dokonać na podstawie dowodu zakupu. Odsyłany towar nie powinien nosić śladów użytkowania. Konsument może odstąpić od umowy kupna w wydłużonym terminie do 30 dni od daty zakupu.
  3. Dla skorzystania z prawa odstąpienia od umowy konieczne jest poinformowanie Sprzedawcy, o podjętej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia złożonego na piśmie.
  4. Istnieje możliwość skorzystania z wzoru formularza odstąpienia od umowy, który stanowi załącznik nr 1 do regulaminu. Wykorzystanie załączonego formularza nie jest obowiązkowe.
  5. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w przypadkach wskazanych w art. 38 Ustawy. Prawo to nie przysługuje m.in. w odniesieniu do umowy, w której przedmiotem świadczenia (Towarem) jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu Towaru, w szczególności dotyczy to wyrobów opatrunkowych, artykułów sterylnych, higienicznych i kosmetycznych.
  6. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą. Zakupiony towar ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Klient ponosi odpowiedzialność za pomniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób niewłaściwy i wykraczający poza konieczny do stwierdzania charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
  7. Klient powinien zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Zwracany Towar powinien zostać opakowany w sposób zapewniający bezpieczny transport. Koszt opakowania Towaru ponosi Konsument.
  8. Towar powinien być zwrócony wraz z kompletnym wyposażeniem i akcesoriami oraz dokumentami wydanymi Klientowi na adres Sprzedawcy
  9. W razie zwrotu Towaru Sprzedawca zobowiązany jest do zwrotu wszelkich kosztów poniesionych przez Kupującego związanych z zakupem Towaru. Zwrot kosztów zakupu Towaru następuje w taki sam sposób w jakim Kupujący dokonał zapłaty w terminie 14 dni od dnia poinformowania o odstąpieniu od umowy. Sprzedawca może się wstrzymać od zwrotu poniesionych kosztów do czasu faktycznego otrzymania zwracanego Towaru.